Официален сайт на Младежко Движение за Права и Свободи

Switch to desktop

Приоритетни области за развитие на младежката политика

Ние от Младежко ДПС се обединяваме около важността от целенасочени политики за младежта като тези в сферата на образованието, здравеопазването и сигурността. Промяната в социално-психологическите характеристики на днешните млади хора и постоянното им адаптиране към предизвикателствата на съвременността, доведоха до множество рискове, които направиха младежката ситуация проблемна.

Младежката безработица е един от най-тревожните проблеми сред младите хора. Множество изследвания показват бедността като рисков фактор пред младежта. Все повече от младите се определят като бедни, което за граждани на член на ЕС е крайно унизително.

Друг съществен риск пред младите е високият процент отпаднали младежи от образователната система, ниската степен на грамотност и отслабеното доверие в българската образователна система като цяло. Подобни тенденции водят до откъсване на младите от обществените проблеми, с което си обясняваме и трайния отказ от включване в гражданските и политическите процеси.

Младежката престъпност, както и употребата на наркотици, цигари и алкохол бележат застрашителен ръст не само за самите младежи, а и за обществената цялост. Ниската сексуална култура, здравословно хранене и спортна инициативност водят до негативи като нежелана бременност, полови и други заболявания, затлъстяване.

Ние от Младежко ДПС не бихме могли да се справим с тези изключително тревожни симптоми, изискващи цялостен поглед върху младежките въпроси, но можем в партньорство с други младежки политически и граждански организации, както и със заинтересованите институции да съдействаме в процеса по тяхното разрешаване.

В България не съществува системно обвързване на секторните стратегии с цялостна стратегия за развитието на обществото, за което Младежко ДПС ще настоява, тъй като само по този начин могат да се приложат най-подходящите мерки при отстраняване на проблемните зони.

Дейности по приоритетни направления

Младите, икономическата активност и предприемачеството

Имайки предвид актуалните икономически тенденции сред младите хора, които показват все по-голяма мотивация за стартиране на самостоятелен бизнес, като възможност при избягването на безработицата, ние от Младежко ДПС ще се стремим да популяризираме всички законови и проектни възможности, които се дават на младите в тази област. Повечето млади хора у нас имат желание да развиват собствен бизнес, затова Младежко ДПС ще подпомага познаването на този процес.

Задачи:

· Предприемане на целенасочени действия с цел развитие на законовата рамка и прилагане на европейските практики.

· Организиране на семинари с представители на бизнеса, както и с икономически експерти с цел запознаване с добрите практики и модели на младежите в предприемаческите умения за създаване на конкурентноспособен малък и среден бизнес.

Младите и здравето

Младежко ДПС чрез своите информационни кампании ще се стреми да създава здравна култура в младите, защото всички имат право на добри здравни услуги и познание за ранна диагностика и лечение. Младежко ДПС ще работи в сътрудничество с младежки организации за навременна превенция на употребата на наркотици и алкохол.

Здравата среда е важна за доброто здраве.

Младежко ДПС се обявява за разумно отношение към природата и ефективните зелени политики.

Задачи:

· Информационни кампании в сътрудничеството между младежките и спортни организации и здравни специалисти с цел утвърждаване на здравословен начин на живот сред младите хора.

· Стимулиране на физическата дейност чрез организирането на спортни и други прояви.

· Повишаване на сексуалната култура (здравната култура) на младите хора.

Младите и спорта

Младите хора трябва да имат възможност на добри условия за масов и професионален спорт, за да развиват своите спортни умения и компетенции. Младежко ДПС чрез своите местни организации ще прави предложения пред управляващите в тази област, като настоява да се вземат предвид.

Спортните мероприятия, които Младежко ДПС организира са отворени за всички млади хора, защото спорта е здраве, създава приятелства и екипност.

Задачи:

· Насърчаване на физическата активност и спорта сред младите хора.

· Реализиране на проекти за стимулиране на младежката спортна инициативност и туризъм.

· Информационни кампании с цел популяризиране на масовия и професионален спорт.

Младите и образованието

Младежко ДПС настоява за съобразяване на учебните дисциплините със съвременните изисквания на пазара на труда, като не цели пълна програмна реформа, а осъвременяване.

Младежко ДПС смята за необходимо въвеждането на курсове по гражданско и политическо образование, тъй като смята за необходим елемент от повишаването на гражданската активност сред младите хора.

Задачи:

· Популяризиране и обучение по защита на правата на човека, дискриминацията, равнопоставеността между половете, трудовите права на младите хора.

· Обучение на младежки лидери.

· Стимулиране на неформалното учене сред младите хора.

· Запознаване на младите с младежкото доброволчество.

Младите и сигурността

Престъпността сред младежите расте прогресивно, както на улицата, така и в учебните заведения и местата за забавление. Този изключително тревожен въпрос е сред приоритетните за Младежко ДПС.

Задачи:

· Търсене и прилагане на механизми за справяне с рисковото и девиантното поведение сред младите хора.

· Към сигурността можем да прибавим и разумното поведение в интернет. Младежко ДПС ще организира множество семинари и дискусии, за да предпази младите от киберпрестъпленията и злоупотребите с лични данни.

Стратегически цели на Младежко ДПС

· Насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие на младите хора.

  • Подобряване на здравословния начин на живот.
  • Повишаване на гражданската и политическата активност.
  • Развитие на междукултурния диалог.
  • Насърчаване на ролята на младите хора в превенцията с престъпността, злоупотребата с наркотични и други влияещи на доброто здраве вещества.
Български Сигурни ли сте, че искате да преминете към Пълната версия на сайта?