Официален сайт на Младежко Движение за Права и Свободи

Switch to desktop

Програмна декларация

ПРОГРАМНА ДЕКЛАРАЦИЯ НА МЛАДЕЖКО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ

Приета на VI-та Национална конференция на Младежко Движение за права и свободи,

град София, 17-ти ноември 2012 г.

Ние, делегатите на VI-та Национална конференция на Младежко Движение за права и свободи (Младежко ДПС), неделима част от Движението за права и свободи:

- като се ръководим от Конституцията и законите на Република България, Международната харта за правата на човека, Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи, Рамковата конвенция за защита на националните малцинства, Ревизираната европейска харта за участието на младите хора в живота на общината и региона, Бялата книга на ЕК „Нов тласък за европейската младеж”, Устава и Програмните документи на ДПС, и Правилника на Младежко ДПС;

- следвайки либералните принципи и ценности за изграждане на свободно гражданско общество;

- зачитайки правата и свободите на всички граждани, в т.ч. осигуряване на равни възможности и недопускане на дискриминация на етнически, религиозен, езиков, полов, възрастов и сексуален признак;

- като отчитаме важността младите хора на страната да бъдат пълноценни граждани на Република България и Обединена Европа, се обединяваме около следните основни принципи, на които да се основава бъдещата дейност на Младежко ДПС:

І. Организационно укрепване и разширяване на Младежко ДПС

- продължаване процеса на изграждане и укрепване на структурите на Младежко ДПС с цел максимално присъствие и участие на младите хора в партийния и организационен живот на Движението за права и свободи;

- активно включване в провежданите в страната избори за Европейски парламент, за Президент на Републиката, парламентарни и местни избори;

- създаване на реални условия и възможности за активно участие на академичната младеж в дейността на Младежко ДПС;

ІІ. Активнo взаимодействие и сътрудничество с други младежки организации от страната и Европа
като пълноправен член на Международната федерация на либералната младеж, Европейската либерална младеж, Инициативата на Югоизточноевропейските либерали и Национален младежки форум, Младежко ДПС е за:

- продължаване и задълбочаване на сътрудничеството и взаимодействието с всички либерални и други политически и неправителствени младежки организации с цел осъществяване на съвместни национални и международни инициативи;

- активно взаимодействие с национални и международни либерални фондации и други донори за реализиране на съвместни проекти за финансиране на политически, образователни и други прояви на Младежко ДПС.

ІІІ. Стимулиране на младежката инициативност – чрез постигане на следните приоритетни цели:

- провеждане на политика за насърчаване на младежката заетост и различните форми на инициативност на младите хора, предприемачеството и професионалната реализация – подкрепа при стартиране на самостоятелен бизнес, преференциални условия за кредитиране и др.

- повишаване на конкурентоспособността на младите хора чрез инвестиции в сферата на образованието, културата, спорта, екологията, земеделието, високите технологии и други;

- осигуряване на възможности за социална и икономическа интеграция на младите хора в малките населени места и в селските и необлагодетелствани райони, както и на младежите в неравностойно положение, в т.ч. посредством разширяване достъпа до информация, здравни грижи, професионално обучение и образование и други качествени услуги;

- повишаване на качеството на общото, професионалното и неформалното образование в съответствие с европейските стандарти;

- подпомагане на всички форми на сдружаване на младите хора, в т.ч. и чрез пълноценно участие в международно младежко общуване;

- ангажиране на всички държавни институции за създаване на благоприятни условия и възможности младите хора да реализират своя потенциал и да участват активно в обществения живот;

В изпълнението на тази Програмна декларация, Младежко Движение за права и свободи е убедено, че младите хора, като най-важния социален капитал на Република България, ще намерят своето достойно място в обществото. Активното им участие е важна предпоставка за развитието и благополучието на Обединена Европа.

Младежко ДПС изразява своята убеденост, че изпълнението на целите на тази програмна декларация не е по силите на днешното провалено управление на страната.

България и нейните млади хора имат нужда от друго управление, с друга философия и модел, което компетентно и отговорно, залагайки на потенциала на нацията и на самите млади хора, ще е способно да създаде условия за постигането на такъв социален статус, който да ги зареди със самочувствието на достойни граждани на ЕС.

Български Сигурни ли сте, че искате да преминете към Пълната версия на сайта?